gmn.clttr.info

my personal gemini capsule
git clone https://git.clttr.info/gmn.clttr.info.git
Log (Feed) | Files | Refs (Tags)

DateCommit messageAuthorFiles+-
2023-11-24 18:27update fernglasRené Wagner4+27-7
2023-08-27 13:48shortlog en 2023-08-23René Wagner4+31-6
2023-08-22 15:17update 2023-08-23René Wagner1+3-0
2023-08-13 09:36fix typosRené Wagner2+4-4
2023-08-06 13:23cbfunk 06.08.2023René Wagner11+23-56
2023-06-07 18:08add art-helpers to git sourcesRené Wagner6+21-17
2023-05-08 17:15fix buildRené Wagner2+0-6
2023-05-08 17:07cbfunk 2023-05-07René Wagner1+4-0
2023-04-12 11:31add heimnetz_selfhosting.gmiRené Wagner5+65-47
2023-02-07 19:43typo fixesRené Wagner1+1-2
2023-02-07 19:38add astroRené Wagner5+70-3
2023-02-01 14:49add test fileRené Wagner1+7-0
2023-01-18 18:12update en 2023-01-17René Wagner4+89-80
2023-01-11 18:08clone url fixesRené Wagner1+8-8
2023-01-11 18:06fix repo paths for buildRené Wagner1+8-8
2023-01-11 17:45update project linksRené Wagner2+6-6
2022-12-19 15:35de pmr vergleichRené Wagner4+35-1
2022-12-16 20:14news 2022-12-16René Wagner2+10-0
2022-12-10 20:23en news 2022-12-10René Wagner3+6-5
2022-11-13 18:22revamp german capsule, add astro to sourcesRené Wagner14+41-26
2022-11-07 17:10fix broken linksRené Wagner3+3-2
2022-11-07 17:01add photo-helpersRené Wagner3+11-4
2022-10-30 16:38update 2022-10-30René Wagner3+15-0
2022-09-25 08:18update 2022-09-25René Wagner3+9-1
2022-08-18 18:13update de 2022-08-18René Wagner1+4-0
2022-07-31 07:36update en 2022-07-31René Wagner3+9-5
2022-07-25 19:06fix shortlog linksRené Wagner1+1-3
2022-07-25 19:02push to correct siteRené Wagner3+1-10
2022-07-25 18:52move to pages.sr.htRené Wagner14+376-394
2022-07-24 17:53fix dir refRené Wagner1+1-1
2022-07-24 17:50fix ref in buildRené Wagner1+6-6
2022-07-24 17:48add go package to buildRené Wagner1+6-1
2022-07-24 17:45include source generation in buildRené Wagner1+11-0
2022-07-24 11:45en update 2022-07-24René Wagner2+13-7
2022-07-24 08:32build as geminiRené Wagner1+3-1
2022-07-24 08:27adjust pages urlRené Wagner1+2-1
2022-07-24 08:26add sr.ht build.ymlRené Wagner1+12-0
2022-07-10 10:50update de 2022-07-10René Wagner2+11-5
2022-07-08 18:19move git reposRené Wagner3+11-14
2022-06-04 13:32de update 2022-06-04René Wagner2+10-5
2022-06-03 19:39sources updateRené Wagner2+10-7
2022-06-03 19:19update 2022-06-03René Wagner2+8-4
2022-05-29 07:36cb funk update 20220528René Wagner2+5-0
2022-05-28 19:55update 2022-05-28René Wagner3+18-12
2022-05-16 18:50news 2022-05-16René Wagner5+98-82
2022-04-24 07:23update 2022-04-24René Wagner4+10-12
2022-04-18 07:50de update 2022-04-18René Wagner3+47-6
2022-04-05 17:55update 2022-04-05René Wagner5+25-9
2022-03-14 19:25update 2022-03-14René Wagner4+209-195
2022-02-28 19:57update de/cbfunk 2022-02-28René Wagner3+13-4
2022-02-19 14:55update 2022-02-19René Wagner4+12-4
2022-02-06 12:16update english & cb funk 2022-02-06René Wagner4+15-6
2022-01-30 18:16cbfunk 2022-01-30René Wagner14+366-363
2022-01-16 18:02cbfunk 2022-01-16René Wagner3+13-5
2022-01-13 19:35update 2022-01-13René Wagner2+8-5
2022-01-11 15:31fix typo & create tags page for reposRené Wagner2+6-6
2022-01-09 19:26update 2022-01-09René Wagner3+18-11
2022-01-02 18:14cbfunk 02.01.2022René Wagner1+4-0
2021-12-24 19:30update 2021-12-24René Wagner7+28-12
2021-12-03 18:20update 2021-12-03René Wagner4+18-9
2021-11-30 19:32en & cb update 2021-11-30René Wagner3+18-8
2021-11-23 19:14log 2021-11-23René Wagner3+9-6
2021-11-20 08:15remove deltachatRené Wagner2+2-2
2021-11-19 19:09add matrix, update 2021-11-19René Wagner3+17-10
2021-11-16 19:03cb funk 2021-11-16René Wagner1+5-0
2021-11-14 08:59CB-Funk 13.11.2021René Wagner1+3-0
2021-11-11 17:24update cgmnlm commandsRené Wagner1+23-20
2021-11-10 20:58update 2021-11-10René Wagner2+13-5
2021-11-10 19:18add DeltaChatRené Wagner3+4-5
2021-11-03 16:45cb-funk 2021-11-03René Wagner1+5-0
2021-10-30 09:13CB-Funk 2021-10-30René Wagner9+19-16
2021-10-29 20:07cgmnlm 1.0 releaseRené Wagner5+17-10
2021-10-24 19:36CB-Funk: Buchstabier-AlphabetRené Wagner8+140-97
2021-10-22 18:40cbfunk 2021-10-22René Wagner1+5-0
2021-10-16 17:54update cb-funk 2021-10-15René Wagner2+6-2
2021-10-14 20:03update en 2021-10-14René Wagner2+13-5
2021-10-14 19:52fix merge typosRené Wagner1+6-2
2021-10-14 19:48update de 2021-10-14René Wagner2+9-5
2021-10-14 19:45Merge branch 'fernglas' of src.clttr.info:rwa/gmn.clttr.info into fernglasRené Wagner1+4-3
2021-10-14 19:43finish fernglas articleRené Wagner2+23-14
2021-09-19 20:00flesh out Pentax AD 10x36René Wagner1+30-21
2021-09-18 08:32draft fernglas.gmiRené Wagner1+58-0
2021-10-12 06:30update 2021-10-12René Wagner2+10-4
2021-10-06 18:32cb update 2021-10-06René Wagner1+5-0
2021-10-01 20:12update de 2021-10-01René Wagner2+9-4
2021-09-19 20:00flesh out Pentax AD 10x36René Wagner1+30-21
2021-09-18 08:32draft fernglas.gmiRené Wagner1+58-0
2021-09-12 18:14reduce shortlog to 3 entries (thanks Sandra :))René Wagner2+5-5
2021-09-12 17:06update 2021-09-13René Wagner1+4-0
2021-09-11 08:14add debug prints to publish.shRené Wagner1+6-0
2021-09-11 08:12de & cb update 2021-09-11René Wagner3+14-6
2021-09-11 08:02en update 2021-09-11René Wagner2+9-4
2021-09-07 11:54update 2021-09-07René Wagner5+28-21
2021-09-04 12:22add sources of photo-stats and geminispaceRené Wagner3+8-0
2021-09-03 19:35CB-Funk 03.09.2021René Wagner1+6-0
2021-08-28 07:28update 2021-08-28René Wagner2+6-2
2021-08-27 19:45update 2021-08-26René Wagner2+13-8
2021-08-26 19:13CB-Funk-Log 26.08.2021René Wagner2+33-26
2021-08-25 17:12CB-Funk Log 25.08.2021René Wagner1+5-0
2021-08-15 08:29update 2021-08-15René Wagner2+10-6
2021-08-13 19:25CB-Funk 13.08.2021René Wagner1+5-0
2021-08-07 07:26cb update 2021-08-07René Wagner1+5-0
2021-08-02 10:04cb funk update 2021-08-02René Wagner1+5-1
2021-07-31 13:29update 2021-07-31 / add CB-Funk logRené Wagner3+23-8
2021-07-27 18:44update de 2021-07-28René Wagner2+8-4
2021-07-24 14:43fix headerRené Wagner1+1-3
2021-07-24 14:42split english and german content to different subdomainsRené Wagner17+339-331
2021-07-24 06:05remove git repos from repoRené Wagner288+1-30974
2021-07-24 06:02update 2021-07-24René Wagner7+58-6
2021-07-24 06:02update 2021-07-24René Wagner3+12-7
2021-07-24 05:56CB-Funk SektionRené Wagner5+229-6
2021-07-17 08:18update 2021-07-17René Wagner7+56-6
2021-07-16 16:56update 2021-07-16René Wagner2+11-3
2021-07-13 18:40update 2021-07-13René Wagner3+7-4
2021-07-10 06:23unify backlinks to homepageRené Wagner6+9-5
2021-07-09 12:11update 09.07.2021René Wagner3+23-7
2021-07-04 06:59update 2021-07-04René Wagner293+30997-62
2021-06-17 18:23update 2021-06-17René Wagner4+28-16
2021-05-14 18:39de update 2021-05-14René Wagner3+40-4
2021-05-08 06:45update 08.05.2021René Wagner3+27-17
2021-04-04 07:55update 2021-04-04René Wagner1+13-3
2021-03-26 19:25update 2021-03-26René Wagner8+18-14
2021-03-26 19:12introduce german sectionRené Wagner2+44-1
2021-03-15 20:16add german section, update 2021-03-15René Wagner2+16-8
2021-03-12 09:11update 2021-03-12René Wagner2+16-6
2021-03-09 16:59update 2021-03-09René Wagner3+15-8
2021-03-06 11:57update 2021-03-06René Wagner4+32-16
2021-02-26 20:53update 2021-02-26, some adjustments here and thereRené Wagner5+25-13
2021-02-22 17:29update 2021-02-21René Wagner2+5-3
2021-02-17 19:45update 2021-02-17René Wagner2+15-7
2021-02-08 20:49update 2021-02-08 and formatting updateRené Wagner6+31-47
2021-02-05 18:42formatting updatesRené Wagner1+5-3
2021-02-01 16:16update 2021-02-01René Wagner3+14-5
2021-01-26 06:25update 2021-01-26René Wagner5+15-8
2021-01-24 20:15update 2021-01-23René Wagner3+75-65
2021-01-24 20:03"update of cgmnlm.gmi"René Wagner2+16-9
2021-01-23 19:10update 2020-01-13René Wagner2+11-7
2021-01-09 09:38update 2020-01-09René Wagner1+1-1
2021-01-09 16:04database choice in hosting.gmiRené Wagner1+13-6
2021-01-09 09:38update 2020-01-09René Wagner2+9-5
2021-01-08 20:52minor adjustments to cgmnlmRené Wagner2+30-1
2021-01-08 14:28add site for cgmnlmRené Wagner3+68-5
2021-01-05 17:00update of coding sectionRené Wagner4+35-21
2021-01-04 20:16remove photo siteRené Wagner5+0-204
2021-01-01 15:23draft 1René Wagner1+5-3
2020-12-25 11:24add feeds siteRené Wagner3+29-10
2020-12-30 18:20update 2020-12-30René Wagner2+11-5
2020-12-24 19:12use consitent naming for first headingRené Wagner4+15-11
2020-12-17 19:35update 20201217René Wagner2+14-10
2020-12-14 17:21update 2020-12-14René Wagner2+13-4
2020-12-13 20:41update linksRené Wagner2+6-7
2020-12-13 17:54update 2020-12-13René Wagner3+12-9
2020-12-06 18:11add transitRené Wagner3+9-4
2020-12-04 17:44add spacewalk filesRené Wagner3+10-0
2020-11-30 20:38add feeds page and link to awesome geminiRené Wagner3+25-7
2020-11-25 20:06shortlog 2020-11-25René Wagner2+9-4
2020-11-22 18:53fix listsRené Wagner1+15-15
2020-11-22 18:49finish hostingRené Wagner2+18-9
2020-11-22 17:48add hosting draftRené Wagner3+67-4
2020-11-18 20:52update 2020-11-18René Wagner2+15-6
2020-11-15 08:52typos & some more infoRené Wagner1+8-3
2020-11-14 08:56news 2020-11-12René Wagner2+17-6
2020-11-03 19:28update 2020-11-03René Wagner2+16-10
2020-11-03 11:43readjust linkingsRené Wagner1+7-7
2020-11-03 05:49insert news sectionRené Wagner1+8-2
2020-11-02 19:20some formatting workRené Wagner1+31-6
2020-11-02 10:58add photo-workflow wikiRené Wagner6+207-0